ng-repeat 指令会重复一个 HTML 元素

2017-07-12 14:03:00
admin
原创
389
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script src="https://cdn.bootcss.com/angular.js/1.4.6/angular.min.js"></script> 
</head>
<body>

<div data-ng-app="" data-ng-init="names=['Jani','Hege','Kai']">
 <p>使用 ng-repeat 来循环数组</p>
 <ul>
  <li data-ng-repeat="x in names">
   {{ x }}
  </li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
文章分类
联系我们
电话: 18902328227
Email: 2689701946@qq.com
QQ: 2689701946
微信: 18902328227
地址: 广州番禺区繁华路
 • 在线客服
 • 关注微信
 • 联系电话
  • 欢迎咨询
  • 欢迎加入QQ群 303257430
 • 公众号:源宝网络
  • 联系电话及微信号 18902328227