ng-model 指令可以为应用数据提供状态值(invalid, dirty, touched, error)

2017-07-12 14:28:00
admin
原创
538
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script src="https://cdn.bootcss.com/angular.js/1.4.6/angular.min.js"></script> 
</head>
<body>

<form ng-app="" name="myForm" ng-init="myText = 'test@ybao.org'">

Email:
<input type="email" name="myAddress" ng-model="myText" required>
<p>编辑邮箱地址,查看状态的改变。</p>
<h1>状态</h1>
<p>Valid: {{myForm.myAddress.$valid}} (如果输入的值是合法的则为 true)。</p>
<p>Dirty: {{myForm.myAddress.$dirty}} (如果值改变则为 true)。</p>
<p>Touched: {{myForm.myAddress.$touched}} (如果通过触屏点击则为 true)。</p>

</form>

</body>
</html>
文章分类
联系我们
电话: 18902328227
Email: 2689701946@qq.com
QQ: 2689701946
微信: 18902328227
地址: 广州番禺区繁华路
  • 在线客服
  • 关注微信
  • 联系电话
    • 欢迎咨询
    • 欢迎加入QQ群 303257430
  • 公众号:源宝网络
    • 联系电话及微信号 18902328227