Input 控件使用 ng-model 指令可以在应用的其他地方使用

2017-07-12 18:10:00
admin
原创
496
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script src="https://cdn.bootcss.com/angular.js/1.4.6/angular.min.js"></script>
</head>
<body>

<div ng-app="">
 <form>
  First Name: <input type="text" ng-model="firstname">
 </form>
 <h1>你输入的内容为: {{firstname}}</h1>
</div>

<p>修改输出框的内容,显示信息也会跟着变化。</p>

</body>
</html>
 • QQ讨论群
 • 关注微信
  • 欢迎咨询
  • 欢迎加入QQ群 16506021
 • 公众号:源宝网络