echo

2018-03-15 10:38:00
admin
原创
497
<?php
$a = echo("55nav"); // 错误!不能用来赋值
echo "55nav"; // 55nav
echo ("55nav"); // 55nav
echo ("55nav","com"); //发生错误,有括号不能传递多个参数
echo "55nav"," com"," is", " web"; // 不用括号的时候可以用逗号隔开多个值, 会输出 55nav com is web
echo "55nav is 8 good 9 web."; // 不管是否换行,最终显示都是为一行 55nav is good web.
$fistname="55nav";
echo "$fistname com"; // 如果 $firstname = "55nav", 则会输出 55nav com.
echo '$firstname com'; // 由于使用单引号,所以不会输出$firstname的值,而是输出 $firstname com
?> 
  • QQ讨论群
  • 关注微信
    • 欢迎咨询
    • 欢迎加入QQ群 16506021
  • 公众号:源宝网络